ព្រះសង្ឃ

ស្ថិតិព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តពោធិសត្ថារាម​ (ពោធិ៍ចិនតុង) ក្នុងឆ្នាំ២០១០

ល.រ គោតនាម-នាម នាមបញ្ញាត្តិ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្រុកកំណើត ថ្ងៃបួស
០១ អ៊ុក អាំ        
០២ វ៉ង់ គឹមសន សច្ចគុត្តោ ០៣ ឧសភា ១៩៨០ កំពង់ចាម ០៣ ០៥ ១៩៩៩
០៣ ឈុន ស៊ីថា សង្ឃបញ្ញោ ០៣ ឧសភា ១៩៨០ កំពង់ស្ពឺ ២៧ ០៥ ១៩៩៨
០៤ ចិន សុវណ្ណរិទ្ធ ចន្ទធម្មោ ០១ ឧសភា ១៩៨១ កំពង់ស្ពឺ ០៩ ០៥ ២០០២
០៥ សេកសាវ៉េត សារវរោ ០៥ សីហា ១៩៨៣ កំពង់ស្ពឺ ១៧ ០៣ ២០០១
០៦ កៅ ខេមរា ឧត្តមសារោ ០៥ ធ្នូ ១៩៨៧ កំពត ១៥ ០៧ ២០០២
០៧ វ៉ាន វណ្ណី វត្ថសីលោ ០៤ មករា ១៩៨៤ តាកែវ ១៤ ០៤ ២០០៥
០៨ ថូន វិចិត្រ ចន្ទិមោ ១០ តុលា ១៩៨៦ កំពង់ចាម ១២ ០៦ ២០០៦
០៩ យី​ ហេង សង្ឃបណ្ឌិតោ ០២ មីនា ១៩៨៣ កំពង់ធំ ២៥ ០៤ ២០០៣
១០ សន ទីម សិក្ខាបាលោ ២៣ វិច្ឆិកា ១៩៨១ កំពត ២៧ ០៥​ ២០០២
១១ ផេង ផល្លា បិយសីលោ ១៣ ឧសភា ១៩៨៦ កំពត ០១ ១១ ២០០៦
១២ ឈុន រ័ត្ន ឆន្ទមេសណេ ២១ ០៥ ១៩៨៥ កំពត ២២ ០១ ២០០១
១៣ សូ សាវឿន សង្ឃជ្ជោតោ ១១ វិច្ឆិកា ១៩៨៦ កំពង់ចាម ២៦ ០៤ ២០០៧
១៤ នាង ភឿន រចិសម្បន្នោ ០២ មីនា ១៩៨២ តាកែវ ១៩ ០៤ ​២០០៣
១៥ សៅ ចាន់ កន្តរត្តោ ០៦ កុម្ភៈ ១៩៨៣ តាកែវ ២៧ ១១ ២០០៣
១៦ នឹម នីន និសតោ ២៤ មេសា ១៩៨៧ កំពង់ចាម ០៤ ១១ ២០០៧
១៧ ទឹម សុផុន សុន្ទធម្មោ ០៤ មេសា ១៩៨៤ ស្វាយរៀង ១៨ ០៧ ២០០៤
១៨ ឆាន រឹទ្ធ វុឌ្ឍិធម្មោ ១៥ ឧសភា ១៩៨៣ កំពង់ចាម ១៣ ០៥ ២០០៤
១៩ គុជ ភារៈ ឆន្ទគុត្តោ ០៤ ឧសភា ១៩៨៤ កំពង់ចាម ១០ ០២ ២០០៥
២០ ញ៉ាណ ដា ធម្មរក្ខិតោ ០៩ កក្កដា ១៩៨៦ តាកែវ ១៧ ០៧ ២០០៧
២១ ឡុង ពន្លឺ   ០៧ មករា ១៩៨៨ ភ្នំពេញ ២០ ០៤ ២០០៨
២២ ជ័យ ទ្រី ទក្ខមុនី ០៩ កក្កដា ១៩៨៧ កំពង់ចាម ០៩ ១១ ២០០៧
២៣ ខិន សំណាង   ១០ កុម្ភៈ ១៩៨៧ ព្រៃវែង ២២ ០៤ ២០០៩
២៤ ទេស សុវណ្ណឌ័រ សង្ឃតោបកោ ០៧ មេសា ១៩៩០ កំពង់ស្ពឺ ០១ ០៥ ២០០៩
២៥ ឈាន វុទ្ធី ធម្មជោតោ ៣០ វិច្ឆិកា ១៩៨៨ កំពង់ចាម ០៤ ០៤ ២០០៩
២៦ វង់ វី វិរិយោ ០១ មករា ១៩៩០ ស្វាយរៀង ១៩ ០៣ ២០០៩
២៧ មឿន សំអុល អសន្តាសី ០១ កក្កដា ១៩៨៩ កំពង់ចាម ១០ ០៥ ២០១០
២៨ គង់ តូ ខន្តិរតោ ២៥ កុម្ភៈ ១៩៨៨ កំពត ២០ ០៥ ២០០៨
           
២៩ បូ ប៊ុនហេង   ២១ មេសា ១៩៩៦ រតនៈគិរី ១០ ០៥ ២០០៤
៣០ អ៊ី សារ៉ន   ៣០ តុលា ១៩៩១ កណ្តាល ០៥ ០៥ ២០០៥
៣១ អន សុខន   ០៨ មីនា ១៩៩១ បាត់ដំបង ២២ ១១ ២០០៧
៣២ នឹម សាលីន   ០៧ មីនា ១៩៩៥ កំពង់ចាម ២៦ ០៧ ២០០៧
៣៣ គង់ សំណាង   ០៣ មករា ១៩៩៤ កំពង់ចាម ២៦ ០៧ ២០០៧
៣៤ វ៉ិត ផល្លី   ២៦ សីហា ១៩៩៤ កណ្តាល ២៦ ០៧ ២០០៧
៣៥ សៅ សុផុន   ២០ មេសា ១៩៩១ សៀមរាប ២៦ ០៧ ២០០៧
៣៦ រស់ រ៉ានឌី   ១៣ មិថុនា ១៩៩២ តាកែវ ២៦ ០៧ ២០០៧
៣៧ ទូច គីមសេង   ២៥ មីនា ១៩៩២ កំពង់ស្ពឺ ១០ ០៧ ២០០៧
៣៨ ចក់ អាន   ០១ សីហា ១៩៩២ កំពង់ស្ពឺ ១០ ១០ ២០០៦
៣៩ សើ វិសាល   ១០ ឧសភា ១៩៩៥ កំពង់ចាម ១០ ០៧ ២០០៩
៤០ ញឹម ពិសិដ្ឋ   ០៥ តុលា ១៩៩២ កំពង់ស្ពឺ ០២ ០៩ ២០០៦
៤១ ឈិន ញូង   ២៨ មករា ១៩៩៥ តាកែវ ១៧ ០៦ ២០០៨
៤២ ម៉ឹក ពុទ្ធី   ១៥ ឧសភា ១៩៨៣ តាកែវ ២៧ ០៤ ២០០៧
៤៣ ស៊្រាន បញ្ញា   ១០ កញ្ញា ១៩៨៧ កំពង់ចាម ១៦ ១១ ២០០៦
៤៤ ប៉ុន ទូច   ១៣ កញ្ញា ១៩៩១ កំពង់ស្ពឺ ០៣ ០១ ២០០៦
៤៥ ឈៀង សុផល   ០៨ មេសា ១៩៩២ បាត់ដំបង ២៣ ១១ ២០០៧
៤៦ ស៊ុន សំណាង     កណ្តាល  
៤៧ មាស វណ្ណៈ     សៀមរាប  
៤៨ ឈៀង វុទ្ធី   ១១ កុម្ភៈ ១៩៩៤ បាត់ដំបង ១៥ ១០ ២០០៨
៤៩ ភា ប៊ុនតែន        
៥០ ឌុក អម     កំពត  
៥១ សៅ ផល្លា     សៀមរាប ២២ ០៧ ២០១០
៥២ ប៉េង ចេងចេង   ២០ មេសា ១៩៩៤ ភ្នំពេញ ២២ ០៧ ២០១០
៥៣ ឆៃ នាង   ០១ កុម្ភៈ ១៩៩៨ កំពង់ចាម ២២ ០៧ ២០១០
៥៤ ផល សុនាង   ០៧ ឧសភា ១៩៩៥ តាកែវ ២២ ០៧ ២០១០
——————————————————————————————————-
សរុបចំនួនព្រះសង្ឃទាំងអស់គឺ ភិក្ខុ ២៨អង្គ សាមណេរ ២៥អង្គ
Advertisements